B3 Odpady a ich klasifikácia a nakladanie s nimi tak, aby nekontaminovali životné prostredie

Odpad B3 je jedným z environmentálnych problémov, s ktorým sa musí správne nakladať, aby sa zachovalo zdravie životného prostredia a živých vecí, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Tento odpad neprodukujú len veľké továrne. K výskytu tohto odpadu v životnom prostredí prispieva, či už vedome alebo nie, aj široká verejnosť. Odpad B3 je označenie pre nebezpečný a toxický odpad. Tento odpad je zvyškový materiál z likvidácie výrobných činností a procesov obsahujúci nebezpečné alebo toxické materiály, ktoré môžu poškodiť alebo znečistiť životné prostredie a ohroziť zdravie ľudí. Vplyvy spôsobené odpadom B3 môžu byť priame alebo nepriame. Pretože je taký nebezpečný, indonézska vláda jasne reguluje druhy a klasifikáciu tohto odpadu B3 a nakladanie s ním v zákone a jeho odvodených nariadeniach.

Odpad B3 je výsledkom odpadu s touto klasifikáciou

Všeobecne povedané, odpad B3 je vlastne nebezpečná a toxická surovina, ktorá sa už nepoužíva, pretože je poškodená. Tento odpad môže byť aj vo forme zvyškov obalov, rozliatych, procesných zvyškov a použitého oleja z lodí, ktoré si vyžadujú špeciálne zaobchádzanie a spracovanie. Odpadu B3 hrozí, že spôsobí vážne ochorenie. Podľa nariadenia vlády č. 74 z roku 2001 o nakladaní s nebezpečnými a toxickými materiálmi je klasifikácia odpadu B3 nasledovná:
 1. Ľahko explodovať

  Tento materiál je výbušný aj pri štandardnej teplote a tlaku (25 stupňov Celzia, 760 mmHg). Môže tiež reagovať a produkovať plyny s vysokými teplotami a tlakmi, ktoré môžu rýchlo poškodiť okolité prostredie.
 2. Ľahko sa rozsvieti (horľavý)

  Tento materiál je vysoko horľavá pevná látka alebo kvapalina. Odpad B3 sa ďalej kategorizuje na horľavý, vysoko horľavý (veľmi horľavý)a veľmi ľahko sa rozsvieti (extrémne horľavý).
 3. Jedovatý (toxický)

  Tieto materiály môžu spôsobiť smrť alebo vážne ochorenie, ak sa dostanú do ľudského tela dýchaním, ústami alebo pokožkou. Tento odpad B3 je opäť klasifikovaný ako toxický odpad (stredne toxický), veľmi toxické (vysoko toxický), až veľmi veľmi jedovaté (extrémne toxické).
 4. Nebezpečný

  Tento materiál môže byť vo forme pevnej látky, kvapaliny alebo plynu, ktorý pri vdýchnutí alebo požití živými bytosťami môže byť do určitej miery zdraviu škodlivý.
 5. Žieravý

  Odpad B3 je tu materiál, ktorý spôsobuje podráždenie pokožky alebo popáleniny, spôsobuje hrdzavenie železa a má pH rovné alebo menšie ako 2 pre kyslý odpad B3 a rovné alebo vyššie ako 12,5 pre alkalický odpad.
 6. Spôsobiť podráždenie (dráždivé)

  Tento materiál je vo forme pevnej látky alebo kvapaliny, ktorá pri priamom kontakte s pokožkou alebo sliznicami môže spôsobiť zápal.
 7. Škodlivý pre životné prostredie

  Tieto materiály môžu poškodiť životné prostredie vrátane ozónovej vrstvy.
 8. Karcinogénne

  Tento odpad môže spôsobiť rakovinu.
 9. Teratogénne

  Tento odpad má riziko ovplyvnenia tvorby a rastu embrya.
 10. Mutagénne

  Tento odpad môže spôsobiť genetické zmeny u ľudí.
Niektoré druhy odpadu B3 sa môžu stále používať, ako je amoniak, kyselina octová, kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, acetylén, formalín, metanol, hydroxid sodný a plynný dusík.

Existuje však aj odpad B3, ktorý je v Indonézii úplne zakázané používať, vrátane aldrínu, chlórdanu, DDT, dieldrínu, endrínu, heptachlóru, mirexu, toxafénu, hexachlórbenzénu a PCB. [[Súvisiaci článok]]

B3 odpadové hospodárstvo

Nakladanie s odpadom B3 je upravené zákonom Vzhľadom na povahu odpadu B3, ktorý je toxický a nebezpečný pre ľudské zdravie a životné prostredie, je každý človek alebo podnikateľ, ktorý s týmto odpadom produkuje, povinný vykonávať správne nakladanie. Odpad B3 by sa nemal vyhadzovať do okolitého prostredia, ale musí prejsť dlhým a prísnym procesom. Podľa zákona č. 32 z roku 2009 o ochrane životného prostredia a manažmente musí nakladanie s odpadom B3 zahŕňať:
 • Odčítanie
 • Skladovanie
 • Zbierka
 • Nákladná doprava
 • Využitie
 • Spracovanie a/alebo skladovanie
Nakladanie s odpadom B3 je štruktúrované a nemožno ho vykonávať svojvoľne, pretože musí získať povolenie od regenta alebo starostu, guvernéra alebo ministerstva životného prostredia a lesného hospodárstva. Ak spoločnosť alebo odvetvie nie je schopné vykonávať toto riadenie, musí ho odovzdať inej osobe, ktorá je kompetentnejšia. Zákon č. 32/2009 upravuje aj možnosť vývozu odpadu B3 do iných krajín alebo dovozu (dovozu) z iných krajín. Páchatelia vývozu alebo dovozu odpadu B3 však musia spĺňať rôzne požiadavky v súlade s platnými predpismi v Indonézii a krajine určenia vývozu. Odpad B3 má riziko spôsobenia rôznych zdravotných problémov. Ak sa chcete dozvedieť viac o jeho zdravotných rizikách, spýtaj sa priamo lekára v aplikácii SehatQ family health. Stiahnite si teraz na App Store a Google Play.